ਦਾਅਵਿਆਂ (claims) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਮਦਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਸਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਲਾਭ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ WSIB ਬਾਰੇ ਹਨ। WSIB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ (WSIA) ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ

ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ)
  • ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ
  • ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ
  • ਪ੍ਰੋਸਥੇਟਿਕਸ, ਜਾਂ ਆਰਥੋਟਿਕਸ
  • ਵਾਜਬ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ
  • ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾਅ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ WSIB ਤੋਂ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
  • ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਾਕਰ)
  • ਬ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ
  • ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਪਲਾਈਆਂ)
  • ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਬੈੱਡ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਗੱਦੇ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੈ:

ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ: 
  • ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
  • ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੈ
 • ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ।
 • ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਾਭ

 • ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ: 
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ
  • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਗੁਆਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਮਦਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 
ਹੋਰ ਲਾਭ

ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲਾਭ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ-ਸਬੰਧੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ WSIB-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 ਸਰਵਾਈਵਰ ਲਾਭ

 • ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
  • ਸਰਵਾਈਵਰ ਭੁਗਤਾਨ (ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ)
  • ਅੰਤਿਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ
  • ਸੋਗ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ
  • ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ WSIB ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

 • ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ – ਤੁਸੀਂ wsib.ca 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਵੀਨਤਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
 • ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ - ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ - ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਕ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਔਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਔਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (FIPPA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ WSIB ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 • ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੋ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ) ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ - ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਮਿਸ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ

ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਫਾਰਮ 

ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (WSIAT) ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। WSIAT ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ: ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ WSIB ਵਲੋਂ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ

 • WSIB ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਔਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼/ਇੰਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਾਰਮ 6) ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ  ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WSIB ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
 • ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ - ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ

ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਲ ਅਬਿਲਟੀਜ਼ ਫਾਰਮ

ਭਰੋ - ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ - ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ WSIB ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ -ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ ਬੈਨਿਫਿਟ), ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ

 • ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ - ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ WSIB ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ WSIB ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
  • ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
  • ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ WSIB ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ: ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ) 1-800-387-0750 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ wsib.ca/myclaim 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ WSIB ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ WSIB ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ www.fairpractices.on.ca 'ਤੇ ਜਾਂ 416-603-3010 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ 1-866-258-4383 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਫਿਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (OWA) ਓਨਟੈਰੀਓ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ www.owa.gov.on.ca 'ਤੇ ਜਾਂ 1-800-435-8980 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਜਾਂ 1-800-661-6365 (ਫ੍ਰੈਂਚ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ: ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ – ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਕਰਨ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

 • ਅਰਬੀ (PDF)
 • ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਚੀਨੀ (PDF)
 • ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ (PDF)
 • ਫਾਰਸੀ (PDF)
 • ਪੁਰਤਗਾਲੀ (PDF)
 • ਪੰਜਾਬੀ (PDF)
 • ਰੂਸੀ (PDF)
 • ਸਪੈਨਿਸ਼ (PDF)
 • ਤਮਿਲ (PDF)
 • ਵੀਅਤਨਾਮੀ (PDF)