Hướng dẫn của Quý vị dành cho những người nộp yêu cầu trợ cấp

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Khi xảy ra thương tích hoặc bệnh tật trong khi làm việc, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm việc để cung cấp các khoản trợ cấp do mất lương, bảo hiểm y tế và sự hỗ trợ để giúp mọi người trở lại làm việc. Chúng tôi cũng giúp quý vị truy cập một cách nhanh chóng và dễ dàng thông tin cơ bản trong yêu cầu trợ cấp của mình bất kỳ lúc nào thông qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị phiên dịch viên chuyên nghiệp miễn phí cho các cuộc gọi điện thoại và cuộc họp, đồng thời chúng tôi có thể sắp xếp để các bức thư được dịch sang ngôn ngữ của quý vị nếu quý vị cần.

Hướng dẫn này có thông tin về các khoản trợ cấp và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Các hỗ trợ này bao gồm chăm sóc sức khỏe, thay thế thu nhập và dịch vụ trở lại làm việc. Ngoài ra còn có thông tin về những dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, cách chúng tôi truyền đạt các quyết định và trách nhiệm của quý vị sau khi quý vị gửi yêu cầu trợ cấp.

Tài liệu này không liệt kê tất cả các khoản trợ cấp, dịch vụ và trách nhiệm mà quý vị có. Tài liệu này được dùng như một bản tóm tắt các câu trả lời cho những câu hỏi mà chúng tôi biết nhiều người có về WSIB. Các quyết định của WSIB không được dựa trên tài liệu này. Các quyết định được dựa trên Đạo luật Bảo hiểm và An toàn Nơi làm việc (Workplace Safety and Insurance Act - WSIA) và các chính sách của chúng tôi. Chúng tôi luôn xem xét thông tin mà chúng tôi nhận được từ quý vị, chủ lao động của quý vị và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị khi đưa ra những quyết định về yêu cầu trợ cấp của quý vị.

Những khoản trợ cấp và dịch vụ: Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị theo cách nào?

Sau đây là những khoản trợ cấp và dịch vụ mà quý vị có thể nhận được sau khi quý vị nộp một yêu cầu trợ cấp và yêu cầu đó được chấp thuận. Quý vị có thể được hưởng các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe ngay cả khi quý vị không bị mất thời gian làm việc. Nếu quý vị đăng ký các dịch vụ trực tuyến, quý vị có thể xem những khoản trợ cấp và dịch vụ nào được áp dụng cho mình.

Chăm sóc sức khỏe

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong quá trình phục hồi sau một chấn thương hoặc bệnh tật liên quan đến công việc. Chúng tôi thanh toán cho tất cả các chi phí chăm sóc sức khỏe đã được chấp thuận liên quan đến yêu cầu trợ cấp của quý vị, ngay cả khi quý vị có bảo hiểm. Loại trợ cấp mà quý vị có thể nhận được tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của thương tích hoặc bệnh tật của quý vị.

Các Khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe

 • Các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe bao gồm: 
  • dịch vụ điều trị từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị (ví dụ: bác sĩ, nha sĩ)
  • thời gian nhập viện, bao gồm chăm sóc khẩn cấp và phẫu thuật
  • thuốc theo đơn
  • bộ phận giả, hoặc thiết bị chỉnh hình
  • chi phí đi lại và ăn ở trong phạm vi hợp lý
  • người phục vụ, hoặc các biện pháp khác, để giúp người lao động bị thương tật nghiêm trọng có thể sống độc lập.
 • Hầu hết các phương pháp điều trị để chăm sóc sức khỏe và việc đi lại liên quan đều cần được WSIB chấp thuận trước.
 • Chúng tôi có thể thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị cho các dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không được yêu cầu quý vị thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào do thương tích hoặc bệnh tật liên quan đến công việc của quý vị.
 • Ngay cả khi yêu cầu của quý vị không liên quan đến tình trạng tâm lý, chúng tôi vẫn có thể thanh toán cho việc điều trị tâm lý để hỗ trợ quý vị hồi phục và trở lại làm việc.
 • Nếu yêu cầu của quý vị chưa được chấp thuận, quý vị có thể cần phải thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sau đó yêu cầu chúng tôi hoàn tiền cho quý vị. Không phải tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều được bao trả và quý vị sẽ chỉ đủ điều kiện được hoàn tiền nếu yêu cầu của quý vị được chấp thuận.

Thiết bị và Vật tư Chăm sóc Sức khỏe

 • Nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị kê đơn thiết bị hoặc vật tư chăm sóc sức khỏe và chúng tôi chấp thuận chúng, chúng tôi sẽ thanh toán cho thiết bị đó. Thiết bị này có thể bao gồm: 
  • thiết bị hỗ trợ (ví dụ như khung tập đi)
  • đai nẹp và khung đỡ
  • vật tư y tế khác (ví dụ như vật tư chăm sóc vết thương)
  • khung giường có thể điều chỉnh và nệm.

•    Quý vị sẽ được cung cấp các lựa chọn về các nhà cung cấp thiết bị chăm sóc sức khỏe được chấp thuận.

Các dịch vụ trở lại làm việc

Chúng tôi có một nhóm các chuyên gia có chuyên môn về trở lại làm việc để giúp quý vị và chủ lao động của quý vị tìm ra các giải pháp nhằm hỗ trợ quý vị trở lại làm việc. Vai trò của chúng tôi là:

Các dịch vụ trở lại làm việc

 • Gặp quý vị và chủ lao động của quý vị để nói chuyện về việc trở lại làm việc một cách an toàn và đúng thời điểm, bao gồm mọi điều chỉnh mà quý vị có thể cần.
 • Cung cấp thông tin để giúp quý vị hiểu: 
  • những điều sẽ diễn ra trong suốt quá trình trở lại làm việc
  • kỳ vọng đối với quý vị và chủ lao động của quý vị
  • quyền và trách nhiệm của quý vị
  • cần tìm đến ai để được giúp đỡ
 • Nếu cần, kết nối quý vị hoặc chủ lao động của quý vị với các dịch vụ chuyên biệt, bao gồm các chuyến thăm đến nơi làm việc để đánh giá không gian làm việc của quý vị, sắp xếp cuộc đánh giá để xác định loại công việc nào có thể phù hợp với quý vị và/hoặc làm việc với quý vị và chủ lao động của quý vị để quý vị có thể làm việc một cách an toàn.
 • Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể đề xuất một chương trình đào tạo lại để phát triển các kỹ năng mà sẽ giúp quý vị trở lại làm việc với chủ lao động hiện tại của quý vị hoặc chủ lao động mới (nếu phù hợp).

Thay thế thu nhập 

Nếu chấn thương hoặc bệnh tật liên quan đến công việc khiến quý vị mất thu nhập, chúng tôi sẽ cung cấp các khoản trợ cấp để thay thế thu nhập. 

Trợ cấp cho mất thu nhập

 • Nếu chúng tôi xác định rằng quý vị không thể làm việc vì chấn thương hoặc bệnh tật liên quan đến công việc hoặc quý vị chỉ có thể trở lại làm việc một cách an toàn với mức lương thấp hơn, thì chúng tôi có thể trả cho quý vị tối đa 85 phần trăm số tiền quý vị nhận được sau khi trừ các khoản thuế phí trước khi bị chấn thương.
 • Có giới hạn về số tiền trợ cấp tối đa do mất thu nhập mà quý vị có thể nhận được trong một năm. Nhân viên Quản lý Trường hợp có thể cung cấp cho quý vị những chi tiết này.

Trợ cấp do mất thu nhập hưu trí

 • Để đủ điều kiện nhận trợ cấp do mất thu nhập hưu trí, quý vị phải: 
  • dưới 64 tuổi vào thời điểm quý vị bị chấn thương hoặc bị bệnh liên quan đến công việc; và
  • đã nhận các khoản trợ cấp do mất thu nhập trong ít nhất 12 tháng liên tục.
 • Nếu quý vị đủ điều kiện, chúng tôi có thể bồi thường cho quý vị khoản thu nhập hưu trí bị mất bằng các khoản trợ cấp do mất thu nhập hưu trí khi quý vị 65 tuổi. Trước khi bước sang tuổi 65, quý vị cũng có thể chọn phân bổ một số tiền từ khoản trợ cấp do mất thu nhập của mình sang cho khoản trợ cấp do mất thu nhập hưu trí.

Các khoản trợ cấp khác

Quý vị và những người phụ thuộc của quý vị cũng có thể nhận được các khoản trợ cấp cho tổn thất phi kinh tế và các khoản trợ cấp cho thân nhân của người lao động đã qua đời.

Các khoản trợ cấp cho tổn thất phi kinh tế

 • Nếu chấn thương hoặc bệnh tật liên quan đến công việc của quý vị gây ra tình trạng suy giảm vĩnh viễn, chúng tôi có thể bồi thường cho quý vị những tổn thất về thể chất, chức năng hoặc tâm lý.
 • Số tiền bồi thường của quý vị sẽ dựa trên mức độ suy giảm và độ tuổi của quý vị.
 • Quý vị có thể cần được khám bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được WSIB chấp thuận để xác định mức độ suy giảm của quý vị.
 • Chúng tôi có thể hoàn trả cho quý vị mọi chi phí đi lại hoặc tiền lương bị mất mà quý vị gặp phải khi đi khám.

Các khoản trợ cấp cho thân nhân của người lao động đã qua đời

 • Vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của những người qua đời do thương tích hoặc bệnh tật liên quan đến công việc có thể được quyền hưởng: 
  • tiền tuất (một lần và hàng tháng)
  • chi phí tang lễ và vận chuyển
  • tư vấn về đau buồn do mất người thân
  • hỗ trợ cho vợ hoặc chồng muốn trở lại lực lượng lao động.

Đưa ra quyết định

Trong suốt thời gian xử lý yêu cầu trợ cấp của quý vị, chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định để hỗ trợ quý vị phục hồi và trở lại làm việc an toàn. (Những) nhân viên WSIB được phân công phụ trách yêu cầu trợ cấp của quý vị sẽ yêu cầu quý vị tham gia ở tất cả các giai đoạn. Quý vị cũng có các lựa chọn sau:

 • Xem thông tin yêu cầu trợ cấp của quý vị qua mạng – Quý vị có thể đăng ký dịch vụ trực tuyến bảo mật của chúng tôi tại wsib.ca để xem trạng thái của yêu cầu trợ cấp của quý vị, những khoản thanh toán mới nhất, các khoản trợ cấp được phê duyệt và trạng thái của yêu cầu kháng cáo, nếu có.
 • Nhận các quyết định bằng văn bản – Chúng tôi sẽ giải thích các quyết định của mình bằng văn bản và nêu rõ lý do chúng tôi đưa ra (các) quyết định đó. Các ví dụ bao gồm các quyết định về tính đủ điều kiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • Truy cập vào hồ sơ yêu cầu trợ cấp của quý vị – Quý vị có quyền được xem một bản sao kỹ thuật số của hồ sơ yêu cầu trợ cấp của mình mà không phải trả phí. Quý vị phải gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng văn bản. Để được phục vụ nhanh hơn, hãy điền đủ thông tin vào một

Yêu cầu của Người lao động về bản sao của hồ sơ yêu cầu trợ cấp 

và đăng nhập vào dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để gửi trực tiếp biểu mẫu này vào hồ sơ của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu hồ sơ của mình qua đường bưu điện hoặc fax. Theo Đạo luật Tự do Thông tin và Bảo vệ Quyền riêng tư (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), quý vị có quyền đối với thông tin cá nhân của mình mà WSIB thu thập.

 • Chọn người đại diện – Quý vị có thể chọn người khác đại diện cho mình trong quá trình xử lý yêu cầu trợ cấp. Người này có thể là một đại diện không chính thức hoặc đại diện được ủy quyền. Người đại diện không chính thức có thể là một người bạn hoặc thành viên gia đình, hỗ trợ quý vị và nhận thông tin cập nhật bằng lời nói về yêu cầu trợ cấp của quý vị. Các đại diện được ủy quyền được cấp phép theo Đạo luật Hiệp hội Luật sư (Law Society Act) hoặc được miễn các yêu cầu của đạo luật đó. Các đại diện được ủy quyền có thể nhận thông tin bằng lời nói hoặc bằng văn bản (ví dụ như bản sao của hồ sơ yêu cầu trợ cấp của quý vị) và đại diện cho quý vị trong quá trình kháng cáo.
 • Quyết định xem xét lại hoặc kháng cáo – Chúng tôi xem xét cẩn thận tất cả các thông tin chúng tôi có khi đưa ra quyết định về yêu cầu trợ cấp của quý vị. Chúng tôi cũng hiểu rằng đôi khi có thêm thông tin mới hoặc thông tin còn thiếu hoặc quý vị có thể cảm thấy rằng chúng tôi nên xem lại một phần thông tin. Nếu đây là trường hợp của quý vị, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xem xét lại một quyết định trước đó. Nếu quý vị vẫn không hài lòng sau khi nhận được câu trả lời, quý vị có thể nộp đơn kháng cáo chính thức. Nếu quý vị dự định kháng cáo một quyết định, quý vị phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trong vòng 30 ngày đối với quyết định về trở lại làm việc và sáu tháng đối với tất cả các quyết định khác. Để được phục vụ nhanh hơn, quý vị có thể đăng nhập vào dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để gửi một

biểu mẫu Ý định Phản đối

vào hồ sơ yêu cầu trợ cấp của quý vị, hoặc quý vị có thể thông báo cho chúng tôi qua đường bưu điện hoặc fax. Nếu quý vị không hài lòng với quyết định của chúng tôi về kháng cáo của quý vị, quý vị có thể yêu cầu Tòa phúc thẩm Bảo hiểm và An toàn Nơi làm việc (Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal - WSIAT) xem xét quyết định đó. WSIAT là một cơ quan xét xử riêng biệt và độc lập.

Trách nhiệm: Quý vị phải đáp ứng những kỳ vọng gì?

Chúng tôi muốn quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tài chính mà quý vị cần càng sớm càng tốt. Để làm điều này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị. Quý vị có một số trách nhiệm khi gửi yêu cầu trợ cấp hoặc nhận các khoản trợ cấp.

Quý vị có thể nhận thấy việc đáp ứng các trách nhiệm này sẽ dễ dàng hơn nếu quý vị sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Quý vị có thể đăng ký tài khoản dịch vụ trực tuyến bảo mật của chúng tôi để xem trạng thái của yêu cầu trợ cấp của quý vị, thêm thông tin chi tiết về phương thức chuyển tiền trực tiếp của quý vị và kiểm tra thông tin về khoản thanh toán và trợ cấp của quý vị. Quý vị cũng có thể đặt một chiếc taxi được WSIB chấp thuận trước đến và đi từ các cuộc hẹn của mình, theo dõi trạng thái của đơn kháng cáo của quý vị, gửi tài liệu thẳng vào hồ sơ của quý vị và gửi tin nhắn cho chúng tôi, tất cả trong một nơi thuận tiện. Quý vị sẽ cần số yêu cầu trợ cấp và số định danh cá nhân của mình để bắt đầu. Nếu quý vị không có số định danh cá nhân, hãy gọi cho chúng tôi và chúng tôi có thể gửi qua email hoặc gửi qua đường bưu điện cho quý vị một cách an toàn. 

Chia sẻ thông tin

 • Báo cáo thương tích hoặc bệnh tật của quý vị cho WSIB – Quý vị phải hoàn thành Báo cáo Thương tích/Bệnh tật của Người lao động (Worker’s Report of Injury/Disease) (Biểu mẫu 6). Quý vị có thể hoàn thành và gửi biểu mẫu này qua trang web của chúng tôi. Quý vị phải nộp yêu cầu trợ cấp của mình trong vòng sáu tháng kể từ ngày bị chấn thương hoặc sáu tháng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh liên quan đến công việc. Quý vị chỉ có thể nhận được khoản thay thế thu nhập trong tối đa hai tuần sau khi bị chấn thương nếu không hoàn thành biểu mẫu này. Khi quý vị ký tên và hoàn thành biểu mẫu của mình, quý vị cũng cho phép bất kỳ chuyên gia y tế nào điều trị cho quý vị cung cấp thông tin về những khả năng làm việc của quý vị cho WSIB và chủ lao động của quý vị.
 • Nói với chủ lao động của quý vị về thương tích hoặc bệnh tật của quý vị – Chủ lao động của quý vị đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp quý vị hồi phục và trở lại làm việc. Quý vị phải báo cho chủ lao động biết khi quý vị bị chấn thương tại nơi làm việc. Nói chung, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cơ bản về thương tích hoặc bệnh tật của quý vị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe có liên quan với chủ lao động của quý vị. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho chủ lao động của quý vị một bản sao của bất kỳ thư thông báo quyết định nào mà chúng tôi cung cấp cho quý vị.
 • Khi được chủ lao động của quý vị yêu cầu, hãy yêu cầu một

Biểu mẫu những Khả năng Làm việc 

được điền đủ thông tin – Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang điều trị cho quý vị sử dụng biểu mẫu này để cho chủ lao động của quý vị biết về các khả năng làm việc và hạn chế của quý vị. Điều này rất quan trọng khi lập kế hoạch để quý vị trở lại làm việc an toàn.

 • Cung cấp tất cả thông tin cần thiết để đưa ra quyết định về yêu cầu trợ cấp của quý vị – Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp thông tin chẳng hạn như thương tích hoặc bệnh tật của quý vị đã xảy ra như thế nào, thông tin về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị và thông tin về quá trình trở lại làm việc của quý vị. Quý vị bắt buộc phải chia sẻ bất kỳ thông tin nào mà WSIB cần để đưa ra những quyết định về yêu cầu trợ cấp của quý vị và để hỗ trợ quý vị phục hồi và trở lại làm việc. Khi quý vị có số của yêu cầu trợ cấp, quý vị có thể đăng ký dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để chia sẻ thông tin này bằng cách gửi các tài liệu thẳng vào hồ sơ yêu cầu trợ cấp của quý vị.
 • Báo cáo bất kỳ thay đổi về hoàn cảnh nào có liên quan – Quý vị phải báo cáo cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào mà có thể ảnh hưởng đến các khoản trợ cấp và dịch vụ của quý vị. Điều này có thể bao gồm những thay đổi về thương tích hoặc bệnh tật của quý vị, quý vị có đang nhận thu nhập khác hay không (ví dụ: trợ cấp thương tật) hoặc trong trường hợp việc làm của quý vị đã chấm dứt. Quý vị phải báo cáo thay đổi không muộn hơn 10 ngày theo lịch sau khi thay đổi xảy ra. Quý vị có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để báo cáo những thay đổi này bằng cách gửi các tài liệu thẳng vào hồ sơ yêu cầu trợ cấp của quý vị.

Tham gia vào quá trình

 • Hợp tác trong các cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe – Để hỗ trợ quá trình phục hồi của quý vị, quý vị phải đến tất cả các cuộc hẹn và buổi khám sức khỏe được lên lịch. Quý vị có quyền lựa chọn (những) chuyên gia chăm sóc sức khỏe điều trị cho mình. Quý vị cũng có thể cần được khám bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe do WSIB lựa chọn và trả phí.
 • Hợp tác với các hoạt động và kế hoạch trở lại làm việc – Quý vị bắt buộc phải làm việc với WSIB và chủ lao động của quý vị để xây dựng một kế hoạch giúp quý vị trở lại làm việc an toàn và phù hợp. Điều này có nghĩa là thường xuyên cung cấp thông tin cập nhật cho chủ lao động của quý vị về quá trình hồi phục và những khả năng làm việc của quý vị. 
  • Khi chúng ta đối xử với nhau một cách tôn trọng và lịch sự thì tốt hơn cho tất cả mọi người. Đó là lý do chúng tôi có một bộ quy tắc về hành vi cho nhân viên của chúng tôi và những người mà chúng tôi phục vụ. Tìm hiểu thêm về những hành vi mà chúng tôi mong đợi từ nhân viên của chúng tôi và từ quý vị.
  • Điều này cũng có nghĩa là tham gia các cuộc họp do WSIB yêu cầu về quá trình trở lại làm việc của quý vị. Nếu quý vị cần xem xét một công việc mới do mức độ nghiêm trọng của chấn thương hoặc bệnh tật của quý vị, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị tham gia vào một cuộc đánh giá để chúng tôi có thể giúp quý vị lập kế hoạch chuẩn bị cho công việc mới của mình.

Các nguồn hỗ trợ khác: Tìm thêm thông tin ở đâu

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thông tin về yêu cầu trợ cấp của mình, vui lòng gọi cho chúng tôi. Nếu không biết phải liên hệ với ai, quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số 1-800-387-0750, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (7:30 sáng đến 5 giờ chiều) và nói chuyện với Nhân viên Dịch vụ Khách hàng (Customer Service Representative), người sẽ nắm được thông tin về yêu cầu trợ cấp của quý vị. Khi có thể, vui lòng chuẩn bị sẵn số yêu cầu trợ cấp của quý vị để giúp chúng tôi phục vụ quý vị tốt hơn.

Quý vị có thể truy cập các phần khác trên trang web của chúng tôi để tìm thêm chi tiết về thông tin trong hướng dẫn này và những cập nhật khác. Quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi trên Twitter.

Truy cập wsib.ca/myclaim để tìm hiểu thêm về cách đăng ký tài khoản dịch vụ trực tuyến để truy cập thông tin trong yêu cầu trợ cấp của quý vị bất kỳ lúc nào.

Ủy ban Thông lệ Công bằng (Fair Practices Commission) là cơ quan thanh tra cấp tổ chức của WSIB. Ủy ban này cung cấp dịch vụ độc lập, trung lập và bảo mật cho những người bị chấn thương, chủ lao động và nhà cung cấp dịch vụ có quan ngại về tính công bằng của dịch vụ hoặc phương thức điều trị mà họ nhận được từ WSIB. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại www.fairpractices.on.ca hoặc gọi số 416-603-3010, hoặc số miễn phí 1-866-258-4383.

Văn phòng Cố vấn cho Người lao động (Office of the Worker Adviser - OWA) là một cơ quan độc lập của Bộ Lao động Ontario mà cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại nơi làm việc cho những người bị thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, những người không thuộc công đoàn, và người thân của họ sau khi họ qua đời. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại www.owa.gov.on.ca hoặc bằng cách gọi đến số 1-800-435-8980 (tiếng Anh) hoặc 1-800-661-6365 (tiếng Pháp).

Ngoài ra còn có một phiên bản của hướng dẫn này dành cho các doanh nghiệp. Xem Hướng dẫn của Quý vị: Dịch vụ và Trách nhiệm – Phiên bản dành cho Doanh nghiệp.